Không có ảnh

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

16 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ […]

Không có ảnh

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

16 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ […]

Không có ảnh

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

16 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ […]

Không có ảnh

‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼ ̼

13 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ […]

Không có ảnh

‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼ ̼

13 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ […]

Không có ảnh

‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼ ̼

13 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ […]

Không có ảnh

‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼ ̼

13 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ […]

Không có ảnh

T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼M̼ẹ̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼“̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼

11 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼”̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ […]

Không có ảnh

T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼M̼ẹ̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼“̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼

11 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼”̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ […]

Không có ảnh

T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼M̼ẹ̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼“̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼

11 Tháng Mười Một, 2021 admin 0

Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼”̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ […]