‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼ ̼

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼i̼ề̼u̼.̼ ̼ ̼ ̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼V̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼h̼ ̼v̼o̼i̼ ̼s̼a̼n̼h̼ ̼c̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ơ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼.̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼:̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼

X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

 

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼H̼.̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼‘̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼H̼.̼H̼.̼ ̼‘̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼?̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ủ̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼’̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼:̼ ̼‘̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼?̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼è̼ ̼b̼ỉ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼?̼’̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼?̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

 

̼‘̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼í̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼?̼’̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼‘̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼2̼-̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼’̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼‘̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ó̼n̼,̼ ̼v̼u̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼5̼0̼ ̼-̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼?̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼’̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼’̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼

 

V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ế̼n̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼G̼G̼P̼.̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼à̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼G̼G̼P̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼G̼G̼P̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼-̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

 

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼”̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*