tin tức

C̼h̼a̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼

 

̼M̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼-̼n̼g̼ ̼t̼h̼-̼ư̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼-̼ì̼ ̼g̼h̼-̼ẻ̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼,̼ ̼x̼-̼ú̼c̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ò̼n̼ ̼r̼-̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼.̼

 

Không có mô tả.

 

 

̼C̼h̼a̼ ̼n̼h̼-̼u̼ ̼n̼h̼-̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼-̼ò̼n̼ ̼đ̼-̼a̼u̼

 

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼M̼ậ̼p̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼v̼n̼.̼v̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼-̼n̼g̼ ̼t̼h̼-̼ư̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼”̼.̼

 

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼
̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼-̼ử̼i̼ ̼m̼-̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼đ̼-̼ò̼n̼ ̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼L̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼-̼ă̼n̼ ̼n̼h̼-̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼-̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼-̼ù̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼è̼ ̼l̼-̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼-̼i̼ế̼m̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼-̼ú̼m̼ ̼t̼-̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼i̼ ̼đ̼-̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼”̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼-̼ử̼i̼ ̼m̼-̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼-̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼-̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

 

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

 

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼-̼ử̼i̼ ̼m̼-̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼’̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼’̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼.̼”̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼8̼/̼B̼C̼ ̼–̼ ̼C̼A̼X̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼-̼â̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼-̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼-̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼4̼9̼;̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼ ̼–̼ ̼C̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼-̼ạ̼o̼ ̼l̼-̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼-̼ẻ̼.̼

 

 

Không có mô tả.

̼P̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼-̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼-̼ã̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼”̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼r̼.̼Đ̼à̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼…̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼r̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

 

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼C̼E̼O̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼é̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼,̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼8̼,̼ ̼1̼4̼-̼8̼,̼ ̼2̼4̼-̼8̼,̼ ̼2̼6̼-̼8̼ ̼v̼à̼ ̼2̼8̼-̼8̼)̼.̼

Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

3̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼3̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼)̼.̼

Không có mô tả.

 

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ủ̼ ̼3̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*