𝔑̼𝔤̼𝔥̼-̼𝔦̼ ̼á̼-̼𝔫̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼𝔡̼ư̼ợ̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔬̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔯̼𝔦̼ê̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔳̼ợ̼ ̼𝔵̼𝔢̼𝔪̼ ̼“̼𝔭̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼𝔪̼ ̼đ̼-̼𝔢̼-̼𝔫̼”̼ ̼𝔯̼ồ̼𝔦̼ ̼𝔠̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔭̼

N̼g̼h̼-̼i̼ ̼á̼-̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼“̼p̼h̼-̼i̼-̼m̼ ̼đ̼-̼e̼-̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼“̼p̼h̼-̼i̼-̼m̼ ̼đ̼-̼e̼-̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼-̼i̼-̼ở̼ ̼t̼r̼-̼ò̼ ̼đ̼-̼ồ̼-̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼-̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼k̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼-̼ụ̼ ̼á̼-̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼c̼-̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼t̼-̼ạ̼m̼ ̼g̼-̼i̼-̼a̼m̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼-̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼-̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼-̼a̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼T̼i̼n̼ ̼M̼l̼ô̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼T̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼-̼a̼ ̼d̼-̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼T̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼-̼i̼-̼m̼ ̼s̼-̼e̼-̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼-̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼g̼-̼i̼-̼a̼-̼o̼ ̼c̼-̼ấ̼-̼u̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼đ̼-̼ồ̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ ̼H̼’̼T̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼-̼ố̼ ̼c̼-̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼-̼ố̼i̼ ̼t̼-̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼-̼ụ̼ ̼d̼-̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼-̼e̼m̼ ̼p̼h̼-̼i̼-̼m̼ ̼s̼-̼e̼-̼x̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼-̼à̼-̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼-̼ú̼ ̼t̼-̼í̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼/̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼.̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼7̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼K̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼5̼.̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

 

B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼-̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼k̼i̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼;̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼7̼.̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼7̼.̼2̼0̼2̼1̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼;̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼;̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼

 

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

 

̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼”̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

 

Không có mô tả.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

 

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*