𝕶̼-̼𝖎̼-̼𝖓̼-̼𝖍̼ ̼𝖍̼-̼𝖔̼à̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖒̼ẹ̼ ̼𝖇̼-̼ị̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼𝖙̼𝖗̼𝖆̼𝖎̼ ̼𝖉̼-̼ù̼𝖓̼𝖌̼ ̼đ̼-̼ũ̼-̼𝖆̼ ̼đ̼-̼â̼-̼𝖒̼ ̼𝖈̼𝖍̼-̼ế̼-̼𝖙̼

K̼-̼i̼-̼n̼-̼h̼ ̼h̼-̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼-̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ũ̼-̼a̼ ̼đ̼-̼â̼-̼m̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼-i̼à̼ ̼y̼-ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼-̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼-̼ế̼t̼ ̼s̼-̼ứ̼c̼ ̼t̼-̼à̼n̼ ̼á̼-̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼-̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼-̼ũ̼a̼ ̼đ̼-̼â̼m̼ ̼v̼-̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼-̼n̼g̼ ̼m̼-̼ẹ̼ ̼đ̼-̼ế̼n̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼-̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼-̼ủ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼-̼a̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼-̼ử̼ ̼l̼-̼ý̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼g̼-̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼-̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼-̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼-̼ố̼i̼ ̼t̼-̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼-̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼t̼-̼í̼n̼h̼:̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼t̼-̼à̼n̼ ̼n̼h̼-̼ẫ̼n̼ ̼d̼-̼ẫ̼n̼ ̼đ̼-̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼à̼ ̼(̼8̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼-̼ố̼c̼ ̼n̼-̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼-̼ệ̼ ̼s̼-̼i̼n̼h̼ ̼l̼-̼a̼u̼ ̼r̼-̼ử̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼-̼à̼ ̼h̼-̼á̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼-̼ó̼p̼ ̼m̼-̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼-̼à̼n̼ ̼á̼-̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼đ̼-̼â̼m̼ ̼v̼-̼à̼o̼ ̼h̼-̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼-̼ô̼ ̼n̼g̼-̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼-̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼-̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼-̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼-̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ê̼m̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼,̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼c̼h̼ ̼g̼-̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼-̼é̼ ̼n̼g̼-̼ã̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼-̼ý̼ ̼t̼h̼-̼ậ̼t̼ ̼n̼-̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼”̼.̼

 

Nguồn : https://tienphong.vn/kinh-hoang-me-bi-con-trai-dung-dua-dam-chet-post625546.tpo

 

P̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼”̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼.̼.̼”̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

 

Không có mô tả.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼2̼/̼1̼0̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼”̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼.̼

 

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

 

Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼B̼S̼T̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼”̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

 

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

 

H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼:̼ ̼’̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼’̼

 

̼“̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼”̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

 

̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼a̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

 

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼ư̼u̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼u̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼9̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼á̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼.̼

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*