𝕸̼ẹ̼ ̼𝖌̼𝖍̼-̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼𝖓̼𝖍̼ ̼𝖉̼-̼ã̼ ̼𝖒̼-̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼𝖈̼𝖍̼-̼ồ̼𝖓̼𝖌̼,̼ ̼𝖓̼𝖍̼ấ̼𝖓̼ ̼đ̼-̼ầ̼𝖚̼ ̼𝖛̼à̼𝖔̼ ̼𝖇̼-̼ồ̼𝖓̼ ̼𝖈̼-̼ầ̼𝖚̼ ̼𝖑̼-̼ã̼𝖓̼𝖍̼ ̼Յ̼ ̼𝖓̼-̼ă̼𝖒̼ ̼𝖙̼-̼ù̼

V̼ì̼ ̼x̼à̼i̼ ̼l̼ố̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼-̼ù̼n̼g̼ ̼r̼-̼o̼i̼ ̼q̼-̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼-̼ố̼i̼ ̼–̼x̼-̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼-̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼-̼ã̼y̼;̼ ̼n̼h̼-̼ậ̼n̼ ̼đ̼-̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼-̼ồ̼n̼ ̼c̼-̼ầ̼u̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼-̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼x̼-̼é̼t̼ ̼x̼-̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼-̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼-̼ù̼ ̼g̼-̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼-̼â̼y̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼c̼h̼”̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼.̼3̼.̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

 

Không có mô tả.

 

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼-̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼-̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼-̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼-̼ằ̼m̼ ̼x̼-̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼-̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼-̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼-̼â̼y̼ ̼t̼-̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼-̼à̼o̼ ̼m̼-̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼-̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼-̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼-̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼g̼-̼ã̼y̼.̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼-̼ặ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼-̼á̼n̼h̼ ̼t̼-̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼-̼ã̼y̼.̼

 

̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼-̼a̼y̼ ̼t̼-̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼-̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼-̼é̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼-̼é̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼-̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼-̼ậ̼n̼ ̼đ̼-̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼-̼ồ̼n̼ ̼c̼-̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼-̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼-̼ế̼t̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

 

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

 

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼-̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼n̼g̼-̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼-̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

 

̼B̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼(̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼-̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼%̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼4̼.̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼-̼ố̼ ̼v̼-̼ụ̼ ̼á̼-̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼.̼

 

Không có mô tả.

 

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼-̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼-̼ù̼ ̼g̼-̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼-̼â̼y̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼t̼ ̼t̼-̼ù̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼-̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼-̼n̼ ̼t̼r̼-̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼-̼ứ̼c̼ ̼á̼-̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

 

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼-̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼-̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼-̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼-̼á̼o̼ ̼n̼g̼-̼u̼y̼ ̼h̼-̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼-̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼-̼ể̼ ̼c̼h̼-̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼-̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ê̼m̼ ̼-̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼c̼-̼á̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼-̼ứ̼c̼ ̼á̼-̼n̼ ̼p̼h̼-̼ù̼ ̼h̼-̼ợ̼p̼.̼

 

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼-̼e̼m̼ ̼x̼-̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼h̼-̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼(̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼-̼ă̼n̼g̼ ̼n̼-̼ặ̼n̼g̼)̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼-̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼-̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼-̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼’̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼’̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

 

Không có mô tả.

 

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼C̼0̼1̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼C̼0̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼0̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼.̼.̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼ ̼”̼A̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*