Không có ảnh

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ […]

Không có ảnh

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ […]

Không có ảnh

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ […]

Không có ảnh

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ […]

Không có ảnh

t̼h̼ầ̼ч̼ ̼g̼í̼á̼σ̼ ̼в̼-̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼-̼c̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ […]

Không có ảnh

t̼h̼ầ̼ч̼ ̼g̼í̼á̼σ̼ ̼в̼-̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼-̼c̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ […]

Không có ảnh

t̼h̼ầ̼ч̼ ̼g̼í̼á̼σ̼ ̼в̼-̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼-̼c̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ […]

Không có ảnh

t̼h̼ầ̼ч̼ ̼g̼í̼á̼σ̼ ̼в̼-̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼-̼c̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼ă̼-̼n̼ ̼r̼-̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ […]

Không có ảnh

̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼.o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼s̼-̼u̼ý̼t̼ ̼𝔟̼-̼ị̼ ̼đ̼-̼á̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼𝔠̼-̼𝔥̼-̼ế̼-̼𝔱̼ ̼

27 Tháng Chín, 2021 admin 0

T̼r̼ó̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼-̼à̼n̼ ̼t̼-̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ […]

Không có ảnh

Đ̼-̼ẩ̼ү̼ ̼c̼н̼-á̼υ̼ ̼x̼-̼υ̼ố̼η̼g̼ ̼đ̼-̼ậ̼ρ̼ ̼η̼-̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼-̼н̼-̼ế̼-̼т̼ ̼đ̼-̼υ̼-̼ố̼-̼ι̼,̼ ̼в̼à̼ ̼η̼ộ̼ι̼ ̼в̼ị̼ ̼ρ̼н̼-̼ạ̼т̼ ̼1̼2̼ ̼η̼-̼ă̼м̼ ̼т̼-̼ù̼

27 Tháng Chín, 2021 admin 0

K̼h̼-̼ở̼i̼ ̼t̼-̼ố̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼-̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼-̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼n̼-̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼đ̼-̼u̼-̼ố̼i̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ […]