C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼-u̼a̼ ̼đ̼-ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼-V̼I̼D̼:̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼9̼0̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

 

Ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: CMH

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

 

Phi Nhung nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, dân ca. Ảnh: NVCC.

 

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼a̼m̼p̼a̼,̼ ̼F̼l̼o̼r̼i̼d̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼l̼a̼u̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

 

Nguồn : https://laodong.vn/giai-tri/ca-si-phi-nhung-qua-doi-vi-covid-cuoc-doi-co-cuc-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-958169.ldo

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*