Không có ảnh

𝕸̼ẹ̼ ̼𝖌̼𝖍̼-̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼𝖓̼𝖍̼ ̼𝖉̼-̼ã̼ ̼𝖒̼-̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼𝖈̼𝖍̼-̼ồ̼𝖓̼𝖌̼,̼ ̼𝖓̼𝖍̼ấ̼𝖓̼ ̼đ̼-̼ầ̼𝖚̼ ̼𝖛̼à̼𝖔̼ ̼𝖇̼-̼ồ̼𝖓̼ ̼𝖈̼-̼ầ̼𝖚̼ ̼𝖑̼-̼ã̼𝖓̼𝖍̼ ̼Յ̼ ̼𝖓̼-̼ă̼𝖒̼ ̼𝖙̼-̼ù̼

14 Tháng Mười, 2021 admin 0

V̼ì̼ ̼x̼à̼i̼ ̼l̼ố̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼-̼ù̼n̼g̼ ̼r̼-̼o̼i̼ ̼q̼-̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼-̼ố̼i̼ ̼–̼x̼-̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ […]

N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ế̼”̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼“̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼

11 Tháng Mười, 2021 admin 0

D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ […]

Không có ảnh

N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ế̼”̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼“̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼

11 Tháng Mười, 2021 admin 0

D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ […]

Không có ảnh

ℭ̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼𝔭̼,̼ ̼𝔟̼-̼ắ̼-̼𝔱̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼ă̼𝔫̼ ̼𝔭̼𝔥̼-̼â̼𝔫̼

10 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼-̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼-̼â̼n̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼-̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼ ̼d̼-̼ã̼ […]

Không có ảnh

ℭ̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼𝔭̼,̼ ̼𝔟̼-̼ắ̼-̼𝔱̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼ă̼𝔫̼ ̼𝔭̼𝔥̼-̼â̼𝔫̼

10 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼-̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼-̼â̼n̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼-̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼ ̼d̼-̼ã̼ […]

Không có ảnh

ℭ̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼𝔭̼,̼ ̼𝔟̼-̼ắ̼-̼𝔱̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼ă̼𝔫̼ ̼𝔭̼𝔥̼-̼â̼𝔫̼

10 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼-̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼-̼â̼n̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼-̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼-̼ạ̼ ̼d̼-̼ã̼ […]

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼o̼b̼o̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼

9 Tháng Mười, 2021 admin 0

D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ […]

Không có ảnh

𝕯̼-̼ì̼ ̼𝖌̼𝖍̼-̼ẻ̼ ̼𝖘̼-̼á̼-̼𝖙̼ ̼𝖍̼-̼ạ̼-̼𝖎̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼𝖈̼𝖍̼ồ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖗̼ồ̼𝖎̼ ̼𝖈̼𝖍̼ô̼𝖓̼ ̼𝖝̼-̼á̼-̼𝖈̼ ̼𝖝̼𝖚̼ố̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖈̼á̼𝖓̼𝖍̼ ̼đ̼ồ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖍̼𝖔̼𝖆̼𝖓̼𝖌̼ ̼

7 Tháng Mười, 2021 admin 0

D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼s̼-̼á̼-̼t̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼-̼ô̼-̼n̼ ̼x̼-̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ […]

Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼

4 Tháng Mười, 2021 admin 0

V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼O̼n̼e̼l̼i̼f̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼O̼L̼N̼V̼N̼)̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ […]

Không có ảnh

O̼-̼α̼ɳ̼ ̼ɳ̼ɠ̼ԋ̼-̼ι̼ệ̼ƚ̼:̼ ̼D̼-̼ê̼ ̼ɠ̼ι̼à̼ ̼U̼7̼0̼ ̼ԋ̼-̼ι̼-̼ế̼-̼ρ̼ ̼ԃ̼-̼â̼-̼ɱ̼ ̼ƈ̼ԋ̼-̼á̼-̼υ̼ ̼ԋ̼-̼ọ̼ ̼”̼ƚ̼ự̼ ̼ԋ̼à̼σ̼”̼ ̼ʋ̼ì̼…̼ ̼ʂ̼-̼ι̼-̼ɳ̼ԋ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ƈ̼ ̼ƈ̼σ̼ɳ̼ ̼ƚ̼ɾ̼α̼ι̼

4 Tháng Mười, 2021 admin 0

O̼-̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼-̼ệ̼t̼:̼ ̼D̼-̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼U̼7̼0̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼c̼h̼-̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼”̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼P̼L̼O̼)̼ ̼-̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼-̼à̼n̼h̼ ̼m̼-̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼-̼ự̼a̼,̼ ̼g̼-̼ã̼ ̼d̼-̼ê̼ […]