Không có ảnh

𝔏̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔨̼𝔥̼𝔞̼𝔦̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔨̼-̼ẻ̼ ̼𝔡̼-̼ì̼𝔪̼ ̼𝔠̼𝔥̼-̼ế̼-̼𝔱̼ ̼𝔠̼-̼𝔬̼𝔫̼ ̼յ̼օ̼ ̼𝔱̼𝔥̼á̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔱̼𝔲̼ổ̼𝔦̼

25 Tháng Mười, 2021 admin 0

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼-̼ẻ̼ ̼d̼-̼ì̼m̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼-̼ì̼m̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼c̼o̼n̼ […]

Không có ảnh

𝔏̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔨̼𝔥̼𝔞̼𝔦̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔨̼-̼ẻ̼ ̼𝔡̼-̼ì̼𝔪̼ ̼𝔠̼𝔥̼-̼ế̼-̼𝔱̼ ̼𝔠̼-̼𝔬̼𝔫̼ ̼յ̼օ̼ ̼𝔱̼𝔥̼á̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔱̼𝔲̼ổ̼𝔦̼

25 Tháng Mười, 2021 admin 0

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼-̼ẻ̼ ̼d̼-̼ì̼m̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼-̼ì̼m̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼c̼o̼n̼ […]

Không có ảnh

̼𝕼̼𝖚̼ả̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝕿̼𝖗̼ị̼:̼ ̼𝕸̼ộ̼𝖙̼ ̼𝖌̼𝖎̼á̼𝖔̼ ̼𝖛̼𝖎̼ê̼𝖓̼ ̼𝖓̼-̼é̼-̼𝖒̼ ̼𝖇̼-̼ú̼-̼𝖙̼ ̼𝖑̼à̼𝖒̼ ̼𝖒̼-̼ù̼ ̼𝖒̼-̼ắ̼-̼𝖙̼ ̼𝖍̼ọ̼𝖈̼ ̼𝖘̼𝖎̼𝖓̼𝖍̼ ̼

24 Tháng Mười, 2021 admin 0

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼-̼é̼m̼ ̼b̼-̼ú̼t̼ ̼t̼r̼-̼ú̼n̼g̼ ̼m̼-̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ […]

M̼ẹ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼M̼ỹ̼:̼“̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼è̼n̼”̼

24 Tháng Mười, 2021 admin 0

𝙱ố 𝚖ấ𝚝 𝚜ớ𝚖, 𝚖ẹ 𝚕à𝚖 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐, 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚍ố𝚌 𝚜ứ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚑à𝚗𝚑 𝚟à 𝚕ấ𝚢 đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝟼 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 […]

Không có ảnh

ℜ̼-̼ù̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔪̼-̼ì̼𝔫̼𝔥̼:̼ ̼𝔑̼𝔤̼𝔥̼-̼ị̼𝔠̼𝔥̼ ̼𝔱̼-̼ử̼ ̼đ̼-̼ó̼𝔫̼𝔤̼ ̼đ̼-̼𝔦̼-̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔳̼à̼𝔬̼ ̼𝔠̼𝔥̼â̼𝔫̼ ̼𝔪̼ẹ̼ ̼𝔯̼ồ̼𝔦̼ ̼𝔪̼ớ̼𝔦̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼-̼ế̼𝔱̼?̼

24 Tháng Mười, 2021 admin 0

R̼-̼ù̼n̼g̼ ̼m̼-̼ì̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼h̼-̼ị̼c̼h̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼đ̼-̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼-̼i̼-̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼-̼i̼-̼ế̼t̼?̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ […]

Không có ảnh

𝔙̼ợ̼ ̼𝔟̼-̼ệ̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔥̼-̼𝔬̼-̼ạ̼𝔫̼ ̼“̼𝔤̼𝔦̼ú̼𝔭̼”̼ ̼𝔠̼𝔥̼ồ̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔥̼-̼ạ̼-̼𝔦̼ ̼đ̼-̼ờ̼-̼𝔦̼ ̼𝔟̼-̼é̼ ̼𝔥̼-̼à̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔵̼-̼ó̼𝔪̼

24 Tháng Mười, 2021 admin 0

V̼ợ̼ ̼b̼-ệ̼n̼h̼ ̼h̼-o̼ạ̼n̼ ̼“̼g̼i̼ú̼p̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼-̼ạ̼i̼ ̼đ̼-̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼-̼i̼ế̼p̼ ̼d̼-̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ […]

Không có ảnh

𝔙̼ợ̼ ̼𝔟̼-̼ệ̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔥̼-̼𝔬̼-̼ạ̼𝔫̼ ̼“̼𝔤̼𝔦̼ú̼𝔭̼”̼ ̼𝔠̼𝔥̼ồ̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔥̼-̼ạ̼-̼𝔦̼ ̼đ̼-̼ờ̼-̼𝔦̼ ̼𝔟̼-̼é̼ ̼𝔥̼-̼à̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔵̼-̼ó̼𝔪̼

24 Tháng Mười, 2021 admin 0

V̼ợ̼ ̼b̼-ệ̼n̼h̼ ̼h̼-o̼ạ̼n̼ ̼“̼g̼i̼ú̼p̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼-̼ạ̼i̼ ̼đ̼-̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼-̼i̼ế̼p̼ ̼d̼-̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ […]

Không có ảnh

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼’̼ ̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ […]

Không có ảnh

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼’̼ ̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ […]

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼’̼ ̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ […]