Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼(̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼ ̼-̼ ̼T̼B̼ ̼-̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼b̼ằ̼n̼ ̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼.̼.̼.̼”̼

 

Không có mô tả.

 

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼(̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼6̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼7̼7̼)̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼9̼3̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼6̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼C̼N̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼…̼”̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

 

V̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼2̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼(̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼4̼5̼%̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼”̼S̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼

̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼”̼s̼ố̼c̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼…̼”̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼.̼

 

S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼

X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼.̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
̼M̼ư̼ợ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼:̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

 

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼.̼

̼ ̼B̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ự̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼…̼

̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼…̼”̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼.̼

̼ ̼B̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ự̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼…̼

̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼…̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ỹ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼9̼ ̼v̼à̼ ̼5̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼5̼/̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼,̼ ̼K̼P̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼9̼-̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼9̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼y̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼…̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼u̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼A̼N̼T̼T̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼)̼ ̼v̼u̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼;̼ ̼v̼u̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼;̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼u̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼D̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*