D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼

 

Doanh nhân Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và khẳng định: "Sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em thành người"

 

T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼…̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼…̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

 

Doanh nhân Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và khẳng định: Sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em thành người - Ảnh 1.

 

L̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

̼“̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼”̼;̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼;̼ ̼“̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼”̼…̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼

 

Doanh nhân Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và khẳng định: Sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em thành người - Ảnh 2.

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼-̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

 

Doanh nhân Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và khẳng định: Sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em thành người - Ảnh 3.

 

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼A̼n̼ ̼1̼1̼5̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼D̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼(̼t̼i̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼)̼.̼

 

Doanh nhân Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và khẳng định: Sẽ tiếp tục dạy dỗ cho các em thành người - Ảnh 4.

 

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼

V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼”̼.̼

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼

T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

 

Không có mô tả.

 

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼S̼o̼l̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼o̼l̼e̼r̼o̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

 

T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*