M̼ẹ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼M̼ỹ̼:̼“̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼è̼n̼”̼

𝙱ố 𝚖ấ𝚝 𝚜ớ𝚖, 𝚖ẹ 𝚕à𝚖 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐, 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚍ố𝚌 𝚜ứ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚑à𝚗𝚑 𝚟à 𝚕ấ𝚢 đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝟼 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛𝚋𝚒𝚕𝚝 (𝙼ỹ).

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ậ𝚗 𝚃ế𝚝 𝙽𝚐𝚞𝚢ê𝚗 đá𝚗 𝟸𝟶𝟷𝟾, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 𝚗𝚐õ 𝚙𝚑ố 𝙷à𝚗𝚐 𝙱ô𝚗𝚐 (𝙷à 𝙽ộ𝚒) 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚝ớ𝚒 𝚔ỳ 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚗ữ 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚙𝚑ố. Đó 𝚕à 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑, 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝟼 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 Đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛𝚋𝚒𝚕𝚝 – 𝚝ố𝚙 𝟷𝟺 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝙼ỹ (𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚄𝚂 𝙽𝚎𝚠𝚜).

“𝙱ố 𝚖ấ𝚝 𝚜ớ𝚖, 𝚖ẹ 𝚕à𝚖 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐, đ𝚒 𝚍ọ𝚗 𝚍ẹ𝚙, 𝚛ử𝚊 𝚋á𝚝 𝚝𝚑𝚞ê 𝚖à 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚖á𝚝 𝚕ò𝚗𝚐 𝚖á𝚝 𝚍ạ”, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋á𝚗 𝚗ướ𝚌 ở đầ𝚞 𝚙𝚑ố 𝚔𝚑𝚎𝚗.

 

Không có mô tả.

 

𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 (𝟷𝟾 𝚝𝚞ổ𝚒) đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝟼 𝚝ỷ 𝚌ủ𝚊 đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 ở 𝙼ỹ. Ả𝚗𝚑: 𝙽𝚅𝙲𝙲.

𝙼ẹ 𝚑ọ𝚌 𝚑ế𝚝 𝚕ớ𝚙 𝟹, 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚕ấ𝚢 đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚌ấ𝚙 𝚋𝚊

𝙱ố 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚕à 𝚅ũ 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑𝚎 ở 𝚟ậ𝚢 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗. 𝙷ọ𝚌 𝚑ế𝚝 𝚕ớ𝚙 𝟹, 𝚕ạ𝚒 𝚋ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚗ổ𝚒 đầ𝚢 𝚖ụ𝚗, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋ươ𝚗 𝚌𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê đủ 𝚗𝚐𝚑ề, 𝚝ừ 𝚚𝚞é𝚝 𝚍ọ𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚙𝚑ố, 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 ủ𝚢 𝚋𝚊𝚗 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐, 𝚛ử𝚊 𝚋á𝚝 ở 𝚚𝚞á𝚗 ă𝚗…

𝙼ấ𝚢 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚗ă𝚖 𝚚𝚞𝚊, 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚋à 𝚕𝚞ô𝚗 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚝ừ 𝟻𝚑 𝚜á𝚗𝚐, 𝚝ớ𝚒 𝟶𝚑 𝚖ớ𝚒 đượ𝚌 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒. 𝚅ớ𝚒 𝚖ứ𝚌 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ậ𝚙 𝟹-𝟺 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚖ỗ𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐, 𝚋à 𝚃𝚑𝚎 𝚍ồ𝚗 𝚑ế𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚑ọ𝚌, 𝚌ò𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚜á𝚗𝚐 𝚗𝚑ị𝚗 đó𝚒 đ𝚒 𝚕à𝚖.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ề 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝟻𝟷 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚟ó𝚌 𝚍á𝚗𝚐 𝚐ầ𝚢 𝚌ò𝚖, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đầ𝚞 𝚗𝚐ó𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚛ạ𝚗 𝚗ứ𝚝 đô𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚋ậ𝚝 𝚔𝚑ó𝚌. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚋à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚋ả𝚘 𝚖ẹ 𝚌𝚘𝚗 𝚋à 𝚖𝚊𝚢 𝚖ắ𝚗 𝚑ơ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚖á𝚒 ấ𝚖 đủ 𝚛ộ𝚗𝚐 (𝟷𝟺 𝚖𝟸) để “𝚌𝚑𝚞𝚒 𝚛𝚊 𝚌𝚑𝚞𝚒 𝚟à𝚘”.

 

Không có mô tả.

𝙱à 𝚅ũ 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑𝚎, 𝚖ẹ 𝚌ủ𝚊 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚕à 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 ủ𝚢 𝚋𝚊𝚗 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝚟à 𝚕𝚊𝚞 𝚍ọ𝚗, 𝚛ử𝚊 𝚋á𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á𝚗 ă𝚗. Ả𝚗𝚑: 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐.

 

“Đờ𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê 𝚔𝚑ổ 𝚚𝚞á 𝚛ồ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚝ô𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚍ặ𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚝ố𝚝”, 𝚋à 𝚃𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ. 𝙱à 𝚌𝚑𝚘 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚝ừ 𝚜ớ𝚖, 𝚝ừ 𝚌𝚑ố𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 đò𝚒 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑ê𝚖 𝚔𝚒ế𝚖 𝚝𝚒ề𝚗 đỡ đầ𝚗 𝚖ẹ, 𝚟ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚋ị 𝚙𝚑â𝚗 𝚝â𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚑ọ𝚌. 𝙲𝚑ư𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚕ầ𝚗 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚋ê𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚋à𝚒 𝚟ì 𝚖ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê, 𝚋à 𝚃𝚑𝚎 đặ𝚝 𝚗𝚒ề𝚖 𝚝𝚒𝚗 𝚕ớ𝚗 𝚟à𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 “𝚝ừ 𝚋é đã 𝚑𝚒ế𝚞 𝚑ọ𝚌, 𝚋𝚒ế𝚝 đ𝚒ề𝚞 𝚟à 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚖ẹ”.

 

Không có mô tả.

 

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ă𝚖 𝚝𝚒ể𝚞 𝚑ọ𝚌, 𝚃𝙷𝙲𝚂, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚕𝚞ô𝚗 đạ𝚝 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚐𝚒ỏ𝚒. 𝚃ố𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚃𝙷𝙲𝚂, 𝚎𝚖 𝚕ấ𝚢 đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚝𝚘à𝚗 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚀𝚞ố𝚌 𝚝ế 𝙻𝚒ê𝚗 𝙷ợ𝚙 𝚀𝚞ố𝚌 𝙷à 𝙽ộ𝚒 (𝚄𝙽𝙸𝚂) 𝚌𝚑𝚘 𝟺 𝚗ă𝚖 𝚑ọ𝚌. Để đượ𝚌 𝚗𝚐ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 đ𝚊 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚕à 𝚌𝚘𝚗 𝚎𝚖 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚟à𝚘, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚑ờ 𝚟à𝚘 đ𝚒ể𝚖 𝚝ổ𝚗𝚐 𝚔ế𝚝 𝚑ơ𝚗 𝟿,𝟻, 𝚖à 𝚌ò𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚜ắ𝚌 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚟ò𝚗𝚐 𝚑ồ 𝚜ơ, 𝚝𝚑𝚒 𝙸𝚀, 𝚟𝚒ế𝚝 𝚕𝚞ậ𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚅𝚒ệ𝚝, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚟à 𝚙𝚑ỏ𝚗𝚐 𝚟ấ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚝𝚛ưở𝚗𝚐.

 

‘𝙼ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚑ỏ𝚒 𝚟ề đ𝚒ể𝚖 𝚜ố, 𝚌𝚑ỉ 𝚑ỏ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚟𝚞𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐’

𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖𝚊𝚢 𝚖ắ𝚗 𝚟ì 𝚕𝚞ô𝚗 𝚌ó 𝚖ẹ độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚑í𝚌𝚑. “𝙼ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚑ỏ𝚒 𝚟ề đ𝚒ể𝚖 𝚜ố, 𝚌𝚑ỉ 𝚑ỏ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚟𝚞𝚒, 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐? 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚋è 𝚋ị á𝚙 𝚕ự𝚌 𝚋ở𝚒 𝚔ỳ 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚕ớ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚎𝚖 đượ𝚌 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚑ọ𝚌. 𝙼ẹ 𝚗ó𝚒, đờ𝚒 𝚖ẹ đã 𝚔𝚑ổ 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚛ồ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 đượ𝚌 𝚕à𝚖 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚞ố𝚗”, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ.

 

𝚅à𝚘 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚀𝚞ố𝚌 𝚝ế 𝙻𝚒ê𝚗 𝙷ợ𝚙 𝚀𝚞ố𝚌 𝙷à 𝙽ộ𝚒, 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚗 đầ𝚞 𝚝ự 𝚝𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋ạ𝚗 𝚋è đề𝚞 𝚌ó đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚒ệ𝚗. 𝙽𝚑ì𝚗 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚗ó𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 “𝚗𝚑ư 𝚐𝚒ó”, 𝚐𝚒ỏ𝚒 đà𝚗, 𝚟ẽ, 𝚋ơ𝚒 𝚕ộ𝚒… 𝙻𝚒𝚗𝚑 đô𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚜𝚞𝚢 𝚜ụ𝚙 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗.

“𝙲á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚌ò𝚗 𝚎𝚖 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚛ơ𝚒 𝚝ừ đâ𝚞 𝚡𝚞ố𝚗𝚐. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚌𝚑ỉ 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 ở 𝚜ắ𝚌 𝚝ộ𝚌, 𝚖à𝚞 𝚍𝚊, 𝚌ò𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚟à 𝚎𝚖 đề𝚞 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì 𝚑ọ 𝚕à𝚖 đượ𝚌, 𝚎𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 đượ𝚌. 𝙽ế𝚞 𝚑ọ đ𝚒 đườ𝚗𝚐 𝚍à𝚒 𝚝𝚑ì 𝚎𝚖 𝚝ì𝚖 đườ𝚗𝚐 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚑ơ𝚗 để 𝚝ớ𝚒 đí𝚌𝚑. 𝙽ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝, 𝚎𝚖 𝚜ẽ 𝚗ỗ 𝚕ự𝚌 𝟹-𝟺 𝚕ầ𝚗”, 𝚌ô 𝚐á𝚒 𝟷𝟿 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝â𝚖 𝚜ự.

 

Không có mô tả.

𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 (ở 𝚐𝚒ữ𝚊) 𝚕𝚞ô𝚗 đượ𝚌 𝚖ẹ độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚎𝚖 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚟à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị á𝚙 𝚕ự𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝ố𝚝 𝚝ừ 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑. Ả𝚗𝚑: 𝙽𝚅𝙲𝙲.

 

𝚅ớ𝚒 𝚜ự 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗, đượ𝚌 𝚖ẹ đầ𝚞 𝚝ư 𝚌𝚑𝚘 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 𝚖ô𝚗 𝚗ă𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚞, 𝚜𝚊𝚞 𝟷-𝟸 𝚝𝚑á𝚗𝚐, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚑ò𝚊 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚖ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞ố𝚌 𝚝ế. 𝙴𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚔𝚑ó𝚊 ở 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚍ự 𝚑à𝚗𝚐 𝚌𝚑ụ𝚌 𝙷ộ𝚒 𝚗𝚐𝚑ị 𝚖ô 𝚙𝚑ỏ𝚗𝚐 𝙻𝚒ê𝚗 𝙷ợ𝚙 𝚀𝚞ố𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚗ướ𝚌…

𝙽𝚑ắ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚟à𝚘 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚋à 𝚅ũ 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑𝚎 𝚋ả𝚘 đô𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ạ𝚗𝚑 𝚕ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚙𝚑ụ 𝚑𝚞𝚢𝚗𝚑 𝚐𝚒à𝚞 𝚌ó. “𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚝ô𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑è𝚗, 𝚟ẫ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚋ạ𝚗, 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚋è”, 𝚋à 𝚃𝚑𝚎 𝚗ó𝚒.

𝚂ố 𝚝𝚒ề𝚗 đầ𝚞 𝚝ư 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 𝚋ơ𝚒 𝚕ộ𝚒, đà𝚗, 𝚟ẽ… 𝚌ó 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 𝟹/𝟺 𝚕ươ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚖 đượ𝚌, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚌𝚑ư𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚝𝚒ế𝚌. 𝙱à 𝚃𝚑𝚎 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚗𝚒ệ𝚖 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 để đứ𝚗𝚐 𝚟ữ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞ố𝚌 𝚝ế, 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚜ẽ đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚑ơ𝚗.

 

‘𝙴𝚖 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚢ế𝚞 𝚝𝚑ế’

 

Đó 𝚕à 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ũ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋à𝚒 𝚕𝚞ậ𝚗 𝚐ử𝚒 𝚝ớ𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛𝚋𝚒𝚕𝚝. 𝚀𝚞𝚊 𝚝𝚛ả𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚍ạ𝚢 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛ẻ 𝚎𝚖 𝚕à𝚗𝚐 𝚂𝙾𝚂, 𝚝𝚛ẻ 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟𝚎𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝙷ồ𝚗𝚐, 𝚡â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐 𝚚𝚞ỹ 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌á𝚌 𝚎𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 𝚝ộ𝚌 𝚝𝚑𝚒ể𝚞 𝚜ố ở 𝙻à𝚘 𝙲𝚊𝚒…, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗. 𝙴𝚖 𝚖𝚞ố𝚗 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚛ẻ 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑, để 𝚌á𝚌 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đ𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚘𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚕ệ𝚌𝚑 𝚕ạ𝚌.

𝙺𝚑𝚒 𝚗ộ𝚙 𝚑ồ 𝚜ơ 𝚟à𝚘 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝ỷ 𝚕ệ “𝚌𝚑ọ𝚒” 𝟷𝟶%, 𝚗ữ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐ườ𝚒 𝙷à 𝙽ộ𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚑ộ𝚒 𝚕à 𝚜ố 𝚔𝚑ô𝚗𝚐. Đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛𝚋𝚒𝚕𝚝 𝚗ổ𝚒 𝚍𝚊𝚗𝚑 đò𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝í𝚌𝚑 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚌𝚊𝚘. Đ𝚒ể𝚖 𝚂𝙰𝚃 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚋ì𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚕à 𝟷.𝟺𝟽𝟻, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑ỉ đạ𝚝 𝟷.𝟹𝟶𝟶. 𝙺ế𝚝 𝚚𝚞ả 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 ở 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚋𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚗ổ𝚒 𝚋ậ𝚝.

 

“𝙲ả đê𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả, 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ đượ𝚌. 𝙻ú𝚌 𝚖ở 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕, 𝚝𝚊𝚢 𝚛𝚞𝚗 𝚋ầ𝚗 𝚋ậ𝚝”, 𝚗ữ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚔ể 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ư 𝚋á𝚘 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚖ơ ướ𝚌. 𝙷ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛𝚋𝚒𝚕𝚝 𝚌ấ𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 𝚝𝚛ị 𝚐𝚒á 𝟽𝟹.𝟷𝟷𝟶 𝚄𝚂𝙳/𝚗ă𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚞ố𝚝 𝟺 𝚗ă𝚖 𝚑ọ𝚌 (𝚑ơ𝚗 𝟼 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐), 𝚋𝚊𝚘 𝚐ồ𝚖 𝚌ả 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟é 𝚖á𝚢 𝚋𝚊𝚢, 𝚑ọ𝚌 𝚙𝚑í, 𝚗𝚑à ở 𝚟à ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐.

“𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚋á𝚘 𝚝𝚒𝚗 đỗ đạ𝚒 𝚑ọ𝚌, 𝚝ô𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚟𝚞𝚒 𝚜ướ𝚗𝚐 𝚟ừ𝚊 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚜ắ𝚙 𝚝ớ𝚒 𝚜ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 đ𝚒 𝚡𝚊 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙”, 𝚋à 𝚅ũ 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑𝚎 𝚗ó𝚒. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ đế𝚗 𝚐𝚒ờ 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚛ị 𝚐𝚒á 𝚑ọ𝚌 𝚋ổ𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚕à 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞, 𝚗ơ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚜ẽ 𝚑ọ𝚌 𝚌ụ 𝚝𝚑ể 𝚕à 𝚌𝚑ỗ 𝚗à𝚘 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝ấ𝚖 𝚋ả𝚗 đồ 𝚟à 𝚗𝚐à𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 đ𝚞ổ𝚒 𝚕à 𝚐ì. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚋à 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚜ắ𝚙 𝚝ớ𝚒 𝚕à 𝚖𝚞𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 á𝚘 𝚝𝚑ậ𝚝 ấ𝚖 𝚟ì “𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚗ó𝚒 𝚋ê𝚗 đó 𝚕ạ𝚗𝚑 𝚕ắ𝚖”, 𝚕à𝚖 𝚖ó𝚗 𝚛𝚞ố𝚌 𝚝𝚑ị𝚝 để 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕ú𝚌 𝚡𝚊 𝚗𝚑à.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*