Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼’̼ ̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ […]

Không có ảnh

𝔅̼𝔦̼ ̼𝔨̼-̼ị̼𝔠̼𝔥̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼𝔯̼𝔲̼ộ̼𝔱̼ ̼𝔟̼-̼𝔦̼ế̼𝔫̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼ ̼𝔱̼𝔥̼à̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔫̼-̼ô̼ ̼𝔩̼-̼ệ̼ ̼𝔱̼-̼ì̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔡̼-̼ụ̼𝔠̼ ̼𝔰̼𝔲̼ố̼𝔱̼ ̼յ̼Տ̼ ̼𝔫̼ă̼𝔪̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

B̼i̼ ̼k̼-̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼-̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼-̼ô̼ ̼l̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼n̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼v̼ợ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼a̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ […]

Không có ảnh

𝔅̼𝔦̼ ̼𝔨̼-̼ị̼𝔠̼𝔥̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼𝔯̼𝔲̼ộ̼𝔱̼ ̼𝔟̼-̼𝔦̼ế̼𝔫̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼ ̼𝔱̼𝔥̼à̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔫̼-̼ô̼ ̼𝔩̼-̼ệ̼ ̼𝔱̼-̼ì̼𝔫̼𝔥̼ ̼𝔡̼-̼ụ̼𝔠̼ ̼𝔰̼𝔲̼ố̼𝔱̼ ̼յ̼Տ̼ ̼𝔫̼ă̼𝔪̼

23 Tháng Mười, 2021 admin 0

B̼i̼ ̼k̼-̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼-̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼-̼ô̼ ̼l̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼n̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼v̼ợ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼a̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ […]

Không có ảnh

“̼C̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼

22 Tháng Mười, 2021 admin 0

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼K̼H̼X̼H̼&̼N̼V̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼ […]

Không có ảnh

“̼C̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼

22 Tháng Mười, 2021 admin 0

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼K̼H̼X̼H̼&̼N̼V̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼ […]

Không có ảnh

𝔏̼-̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔨̼𝔥̼-̼𝔞̼𝔦̼ ̼𝔪̼-̼𝔞̼-̼𝔫̼ ̼𝔯̼-̼ợ̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔨̼-̼ẻ̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔱̼,̼ ̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔭̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼ ̼𝔫̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔱̼ì̼𝔫̼𝔥̼

22 Tháng Mười, 2021 admin 0

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼-̼a̼n̼ ̼r̼-̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼-̼ẻ̼ ̼g̼-̼i̼-̼ế̼t̼,̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼y̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ […]

Không có ảnh

𝔏̼-̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔨̼𝔥̼-̼𝔞̼𝔦̼ ̼𝔪̼-̼𝔞̼-̼𝔫̼ ̼𝔯̼-̼ợ̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔨̼-̼ẻ̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔱̼,̼ ̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔭̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼ ̼𝔫̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔱̼ì̼𝔫̼𝔥̼

22 Tháng Mười, 2021 admin 0

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼-̼a̼n̼ ̼r̼-̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼-̼ẻ̼ ̼g̼-̼i̼-̼ế̼t̼,̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼y̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ […]

Không có ảnh

𝔏̼-̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔨̼𝔥̼-̼𝔞̼𝔦̼ ̼𝔪̼-̼𝔞̼-̼𝔫̼ ̼𝔯̼-̼ợ̼ ̼𝔠̼ủ̼𝔞̼ ̼𝔨̼-̼ẻ̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔱̼,̼ ̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔭̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼ ̼𝔫̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔱̼ì̼𝔫̼𝔥̼

22 Tháng Mười, 2021 admin 0

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼-̼a̼n̼ ̼r̼-̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼-̼ẻ̼ ̼g̼-̼i̼-̼ế̼t̼,̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼y̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ […]

G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼

21 Tháng Mười, 2021 admin 0

𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒: Đá𝚗𝚑 𝚟ầ𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 ô 𝚟𝚞ô𝚗𝚐, 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ò𝚗, 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝á𝚒 𝚖ù 𝚌𝚑ữ 𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒, “𝚌𝚑𝚊 đẻ” 𝚌ủ𝚊 […]

Không có ảnh

G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼

21 Tháng Mười, 2021 admin 0

𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒: Đá𝚗𝚑 𝚟ầ𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 ô 𝚟𝚞ô𝚗𝚐, 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ò𝚗, 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝á𝚒 𝚖ù 𝚌𝚑ữ 𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒, “𝚌𝚑𝚊 đẻ” 𝚌ủ𝚊 […]