D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼

29 Tháng Chín, 2021 admin 0

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼     T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ […]

Không có ảnh

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼

29 Tháng Chín, 2021 admin 0

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼     T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ […]

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼

29 Tháng Chín, 2021 admin 0

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼     T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ […]

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼

29 Tháng Chín, 2021 admin 0

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼   T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ […]

Không có ảnh

̼C̼σ̼ɳ̼ ̼ɾ̼ể̼ ̼”̼ƚ̼ɾ̼-̼ờ̼ι̼ ̼đ̼-̼á̼-̼ɳ̼-̼ԋ̼”̼ ̼ԋ̼-̼ã̼-̼ɱ̼ ̼ԋ̼-̼ι̼-̼ế̼-̼ρ̼ ̼ƈ̼ả̼.̼.̼.̼ ̼ɱ̼ẹ̼ ̼ʋ̼ợ̼ ̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼”̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼ả̼.̼.̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼a̼i̼ […]

Không có ảnh

̼C̼σ̼ɳ̼ ̼ɾ̼ể̼ ̼”̼ƚ̼ɾ̼-̼ờ̼ι̼ ̼đ̼-̼á̼-̼ɳ̼-̼ԋ̼”̼ ̼ԋ̼-̼ã̼-̼ɱ̼ ̼ԋ̼-̼ι̼-̼ế̼-̼ρ̼ ̼ƈ̼ả̼.̼.̼.̼ ̼ɱ̼ẹ̼ ̼ʋ̼ợ̼ ̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼”̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼ả̼.̼.̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼a̼i̼ […]

Không có ảnh

̼C̼σ̼ɳ̼ ̼ɾ̼ể̼ ̼”̼ƚ̼ɾ̼-̼ờ̼ι̼ ̼đ̼-̼á̼-̼ɳ̼-̼ԋ̼”̼ ̼ԋ̼-̼ã̼-̼ɱ̼ ̼ԋ̼-̼ι̼-̼ế̼-̼ρ̼ ̼ƈ̼ả̼.̼.̼.̼ ̼ɱ̼ẹ̼ ̼ʋ̼ợ̼ ̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼”̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼ả̼.̼.̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼a̼i̼ […]

Không có ảnh

̼C̼σ̼ɳ̼ ̼ɾ̼ể̼ ̼”̼ƚ̼ɾ̼-̼ờ̼ι̼ ̼đ̼-̼á̼-̼ɳ̼-̼ԋ̼”̼ ̼ԋ̼-̼ã̼-̼ɱ̼ ̼ԋ̼-̼ι̼-̼ế̼-̼ρ̼ ̼ƈ̼ả̼.̼.̼.̼ ̼ɱ̼ẹ̼ ̼ʋ̼ợ̼ ̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼”̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼ả̼.̼.̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼a̼i̼ […]

Không có ảnh

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ […]

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼-u̼a̼ ̼đ̼-ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼-V̼I̼D̼:̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

28 Tháng Chín, 2021 admin 0

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼P̼h̼i̼ […]