T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼𝖙̼̼̼𝖆̼̼̼𝖎̼̼̼ ̼̼̼𝖓̼̼̼ạ̼̼̼𝖓̼̼̼ ̼c̼̼̼ụ̼̼̼t̼̼̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼,̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼H̼N̼“̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼ế̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼

D̼ù̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼-̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

 

Không có mô tả.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼L̼á̼o̼ ̼L̼ở̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼ạ̼c̼ ̼T̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼ ̼M̼ú̼ ̼X̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼.̼

̼V̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼.̼

Không có mô tả.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼

̼“̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼á̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼o̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼…̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼K̼h̼o̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼ờ̼!̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼ỷ̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼

 

Không có mô tả.

 

A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼

Không có mô tả.

 

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼X̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼”̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼à̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

Không có mô tả.

A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼X̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼b̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼e̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼n̼ ̼b̼ề̼:̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼!̼”̼

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*