T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼M̼ẹ̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼“̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼

Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼”̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

 

Không có mô tả.

 

M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼y̼ế̼u̼

M̼ẹ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼K̼h̼ó̼a̼ ̼1̼,̼ ̼1̼9̼9̼1̼ ̼-̼ ̼1̼9̼9̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼H̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

 

T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼?̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼c̼!̼”̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼!̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼!̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ủ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼u̼ ̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼!̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼3̼0̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼-̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼ô̼m̼ô̼n̼ô̼x̼ố̼p̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼ ̼”̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼
̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼;̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼;̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼

 

Không có mô tả.

 

“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẽ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼!̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼(̼Ú̼c̼)̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼H̼ ̼F̼P̼T̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼T̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼!̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼B̼à̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼P̼h̼á̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.

 

Không có mô tả.

 

 

Không có mô tả.

 

M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼Ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼ô̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼Đ̼H̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

 

T̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*